Bakgrundsinfo

Bakgrund
Undersökningar

Studieliv för tankarna till tenter, massföreläsningar, appron och studiefester. Studielivet innehåller så mycket mera och exemplen ovan är numera inte likadana som för 10 eller 20 år sedan. På sitz är alkoholfria alternativ regel och inte undantag, studiefester har ofta en trakasserikontaktperson och själva studierna förändras i snabb takt. En stor del av studierna genomförs som projekt och tillsammans med övriga studerande. Projekt genomförs i samarbete med verkliga kunder, studerande samlar allt oftare arbetserfarenhet och CV-noteringar redan under studierna. Studielivet står närmare arbetslivet än någonsin tidigare.

Alkoholens roll i studielivet har förändras under decenniernas gång. Till akademiska festligheter har alkoholen hört länge och efter att mellanölen släpptes fri blev alkoholen på 1970-talet ett accepterat folknöje. Före det var 40 procent av kvinnorna i Finland nyktra. Från 1970-talet till 2010-talet har mycket hänt i samhället, alkoholpolitiken och högskolesektorn. Gemskaperna, utbildningsområdena och verksamhetssätten har förändrats och i nuläget använder 10 procent av studerande i Finland inte alkohol.

Enligt en hälsoenkät bland studerande år 2016 upplever 17 procent av studerande social press på att använda alkohol och hälften upplever att det väcker uppmärksamhet att välja alkoholfria alternativ. 17 procent av första årets studerande har inte deltagit i evenemang för studerande och alkohol var den tredje vanligaste orsaken att inte delta (Nyyti 2016). Vad tyder det här på? Hurdan gemenskap och socialt liv skapar vi? Av resultaten kan man få intrycket att många deltar i evenemang för studerande mest för att bli fulla, medan största delen av de studerande är med för att lära känna nya människor och träffa kompisar.

Är det å andra sidan fråga om att alkoholdrickande upplevs som normen för studerandes fritid? Men om det är fråga om det, åsidosätter inte den här attityden de som inte använder alkohol överhuvudtaget eller bara lite eller sällan? Hur kunde vi skapa en studerandekultur, där de som använder alkohol och de som inte använder alkohol har roligt tillsammans?

 

Undersökningar om högskolestuderandens välmående och alkoholbruk

(tyvärr bara på finska)

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus
Kunttu, K; Pesonen, T & Saari J (2017) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48. Helsinki: YTHS
Tutkimuksessa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta.
https://www.yths.fi/kott2016

Nyyti ry:n 2016 toteuttama kyselytutkimus opiskelijoille
Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoiminnan lisäksi Nyyti ry tukee opiskelijoiden parissa toimivia tarjoamalla koulutusta, materiaaleja, verkostoja ja sparrausta.
http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/Uusien-opiskelijoiden-kysely-2015-raportti-1.pdf
Muita Nyytin materiaaleja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneille:
https://www.nyyti.fi/hyvinvointitoimijoille/materiaalit/

Näin Suomi juo
Mäkelä, P; Härkönen, J; Lintonen, T; Tigerstedt, C & Warpenius, K (toim): Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018
Näin Suomi juo -kirjassa pyritään Juomatapatutkimuksen aineistosarjan 1968-2016 ja muiden aineistojen tuottaman tiedon avulla muodostamaan monipuolinen kuva suomalaisten alkoholinkäytöstä. Tutkimus käsittelee suomalaisten alkoholin käyttöä, juomatapoja ja käsityksiä alkoholista.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Päihdelinkki
Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen kattavin verkkopalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille.
https://paihdelinkki.fi/

Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja
Soikkeli, M & Warsell, L (2013) Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja. Helsinki: THL.
Laadukas ehkäisevä päihdetyö on muun muassa tietoperustaista ja eettistä. Käsikirja esittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella valmistellut ehkäisevän päihdetyön laatusuositukset sekä laatutähti-työkalun uudistetun version.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104420/KID2013_021_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Innolla opiskelukykyä
Suomen ylioppilaskuntien liitto/KYKY-projekti (2013): Innolla opiskelukykyä. Virikkeitä opiskeluyhteisöjen kehittämiseen.
Innolla opiskelukykyä on opasmateriaali, jonka avulla voi lisätä opiskelukykyä ja opiskeluintoa korkeakouluyhteisöissä.
http://www.opiskelukyky.fi/wp-content/uploads/2014/06/kyky-tyo%CC%88kalu2013-netti-ID-3143.pdf